Požadavky k jednání spolku Kamenná kolonie vůči MČ Brno-střed resp. městu Brnu

  1. Opravy komunikací v Horní i Dolní Kamenné kolonii – páteřní komunikace v Dolní Kamenné kolonii i Horní Kamenné kolonii je v havarijním stavu a je třeba její rekonstrukce; v minulosti byla provedena pouze částečná rekonstrukce nebo provizorní opravy nejhorších míst, v současnosti jsou na jmenovaných komunikacích množství výmolů a dochází k další deformaci a propadání komunikace.

  1. Rezidentní parkování v Kamenné kolonii – spolek Kamenná kolonie (dále jen „spolek“) se jednoznačně vyjadřuje pro skutečnost, aby i v Kamenná kolonie byla součástí připravovaného programu rezidentního parkování. Představa spolku je ta, že by došlo ke zjednosměrnění provozu v Dolní Kamenné kolonii a na hlavním korze a příp. v přilehlých uličkách by byla označena místa pro parkování rezidentů. Spolek navrhuje, aby zbylé parkování bylo vyřešeno rezidenční zónou na ulici Kamenná (zejm. v lokalitě „za garážemi) a bylo vybudováno parkoviště na pozemcích parcel č. 773 resp. 772 katastrálního území Štýřice, které by sloužilo nejen rezidentům Kamenné kolonie, ale i ostatním – nerezidentům, či návštěvníkům oblasti. Spolek navrhuje, aby došlo k realokaci finančních prostředků např. z pohledu spolku zbytečného projektu osvětlení cyklostezky k Anthroposu (odhad předpokládané hodnoty prací byl cca 30 milionů Kč bez DPH dle informací spolku) a prostředky byly investovány do vybudování parkoviště a opatření rezidenčního parkování v Kamenné kolonii.

  1. Vodovodní síť v Kamenné kolonii – spolek požaduje, aby MČ Brno-střed působila v součinnosti při řešení neúnosné situace vodovodních přípojek a technického stavu vodovodní sítě v Kamenné kolonii – mnohaletá jednání o vybudování moderní vodovodní sítě, jejíž podstatou je pravidlo, že „co přípojka na dům, to 1 vodoměr“ v minulosti troskotala, dotčení obyvatelé dokonce za své prostředky nechali vyhotovit projekt vodovodních přípojek, avšak tento nebyl nikdy realizován. Spolek má za to, že zásobování obyvatel obce pitnou vodou tak, aby každá domácnost mohla zaplatit svou spotřebu je obecným standardem vyspělé společnosti, nehledě na havarijní stav vodovodní sítě z 50. let. Požadujeme převzetí sítí do správy BVK. S tím souvisí i vybudování kanalizace v Horní Kamenné kolonii.

  1. Úklid v Kamenné kolonii – spolek požaduje, aby i na území Kamenné kolonie byl prováděn pravidelný úklid komunikací a to lidskou silou i strojově (alespoň několikrát do roka). V současné době je v ulicích, které nejsou uklízeny rozviřován zejména po zimním období prach, který negativně ovlivňuje zdraví obyvatel.
  1. Odkup pozemků vlastníky staveb na nich ležících v Kamenné kolonii – spolek je připraven jednat a součinit jménem svých členů a dalších obyvatel Kamenné kolonie v letitém a doposud uspokojivě nevyřešeném sporu o odkup pozemků obyvatel Kamenné kolonie od města. Spolek prohlašuje, že za uspokojivé řešení situace k výchozím jednáním by požadoval, pokud by město nabídlo k prodeji pozemky pod dotčenými nemovitostmi za cenu stanovenou nezávislým znaleckým posudkem.
  1. Užívání „kulturního domu“ pro spolkový, společenský a vzdělávací život v Kamenné kolonii – spolek by rád jednal o možnostech využívání objektu „kulturního domu“ v Kamenné kolonii pro spolkový, společenský a vzdělávací život. Objekt v současnosti využívá sdružení Filia, avšak způsobem časově zdaleka nevyužívajícím jeho kapacitní potenciál.
  1. Zabezpečení skalní stěny a likvidace nebezpečných náletových dřevin – některé nemovitosti ve spodní části Kamenné kolonie jsou ohroženy padajícím kamením ze zvětrávající lomové stěny nebo pádem náletových dřevin, které živelně vyrostly v nestabilní suti pod ní. Spolek žádá, aby byly podniknuty kroky k zabezpečení skalní stěny a prořezány stromy ohrožující nemovitosti.

 

 

 

V Brně dne 22. 3. 2018 při příležitosti návštěvy pana starosty v Kamenné čtvrti.