Žít Brno – Gabriel Kurtis

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Změnila se komunikace města a přístup ke Kamenné kolonii. Dnes si velká část Brňanů uvědomuje nenahraditelnou hodnotu tohoto specifického území. Zlepšila se údržba komunikací v zimním období, včetně beden s posypovým materiálem a začalo se jednat o možnostech technické infrastruktury. Byla přesně vymezena zeleň spadající pod Veřejnou zeleň města Brna a zeleň spadající pod Odbor životního prostředí městské části.

V předchozích volbách jsme slibovali, že Kamenku “necháme být”. To především znamenalo, že se zasadíme o zachování stávajícího charakteru dělnické kolonie.

2.  Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

Budeme iniciovat prodej pozemků majitelům nemovitostí. Uvědomujeme si, že tento stav všem majitelům znepříjemňuje financování oprav a rekonstrukcí nemovitostí. Nemluvě o případném prodeji nemovitostí. Před tímto samotným krokem je potřeba vyřešit návaznost na statické zajištění svahů, odvodnění území.

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

Myslíme si, že by se celé území kamenné kolonie mělo řešit. Bylo již sice vytvořeno několik projektů investic do technické infrastruktury, ale nic se nestalo. Zřídíme pracovní skupinu ke Kamenné kolonii, kde budou i zástupci samotné Kamenky. Dohledáme všechny projekty, tak aby mohly být použity jako podklad celkového projektu Modernizace technické infrastruktury a veřejných ploch Kamenné kolonie. Ten by měl obsahovat vybudování, opravy sítí, odvod dešťové vody, zajištění podloží a svahů, ale také celkovou koncepci dopravy a komunikací. Projekt by měl sloužit především pro etapizaci možných prací. Jednou z našich priorit je prosazení brněnských stavebních předpisů, které se také budou věnovat inženýrským sítím a mohli by pomoci jednoduššímu budování inženýrských sítí v Kamence.

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

Pro Kamenku by měl vzniknout samostatný režim dopravy tak, aby byl zajištěn průjezd záchranných složek, svoz odpadů a zimní údržby a aby parkovací místa sloužila pouze obyvatelům kolonie. Ale také prověřit možnosti vybudování parkovišť pro obyvatele Kamenky u řeky a při komunikaci v horní části Kamenky.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

Již v tomto volebním období byl obecně kladný vztah k sousedským akcím v Kamence, jejich význam dlouho přerůstá samotnou Kamenku. Tyto akce budeme podporovat. Žádat o finanční podporu lze jak na městě tak na Brně-střed v rámci grantových řízení, pokud by se jednalo o akci pořádanou městskou částí, může městská část (spolu)financovat akce přímo.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního “kulturáku” v Kamence, který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení  Filia, které jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje).

V našem programu je vytvoření sítě komunitních společenských center, v nichž budou dostupné informace o sociálních, kulturních a dalších službách ve městě. Chceme, aby se tu lidé scházeli, seznamovali, a třeba si i vzájemně nabízeli pomoc – zkrátka aby se zde posilovaly dobré sousedské vztahy a lokální vazby. Do těchto komunitních center bychom rádi zařadili i “kulturák” v Kamence.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky, úpravu veřejné zeleně a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

V posledních letech se zlepšila zimní údržba. Místní komunikace by se měly v krátkém čase opravovat (v režimu účelových komunikací). Je třeba také řešit chodníky, které by mohly být s přispěním městské části budovány, jako komunitní projekt. Toto by také měl řešit projekt Modernizace společných prostor Kamenky.

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

“Necháme Kamenku být”, ale zahájíme odkupy pozemků a budeme řešit správu a modernizaci technické infrastruktury. Přáli bychom si, aby si Kamenka zachovala svůj originální ráz, a proto je důležité o všech změnách v území Kamenky důsledně diskutovat a postupovat s rozmyslem. Zřídíme osadní výbor Kamenky, který se stane oficiální spojkou městské části a obyvatel Kamenné kolonie.

S pozdravem

Ing.arch.Gabriel Kurtis
kandidát na starostu městské části Brno-střed za Žít Brno

email: gabriel@kurtis.cz gsm: +420 731 473 100