Zelení – Jasna Flamiková, Jiří Dufka a David Oplatek

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Zejména zlepšení úklidu a postupné opravy účelových komunikací.Od roku 2006 jsme zavedli pro Kamennou kolonii zimní úklid, který se zde před tím nedělal. V letním období je posílen úklid zaměstnanci z řad VPP

Co se týče oprav účelových komunikací, do těch bylo za poslední 3 roky nainvestováno téměř 3 mil. korun. Plošně proběhl projekt výměny černých popelnic za barevné, nebo ukončení údržby chodníků roundupem (nyní většina území MČ Brno-střed).

Že jste funkční komunita víme dlouho, opravdu jsme na vás ale byli hrdí, když jste se dokázali nahlas zastat a následně pomoci druhým a to i přes štvavou mediální kampaň.

2. Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

Po plánované rekonstrukci kanalizace by měly být pozemky nabídnuty k prodeji majitelům domů. Pokud o ně neprojeví zájem, měly by zůstat v majetku města.

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

Jednotlivé sítě spravují městské firmy s vlastním plánem oprav a rekonstrukcí, které nepodléhají úřadu městské části. Navrhujeme proto na celoměstské úrovni obnovení pozice koordinátora městské výstavby, aby se městská část včas dozvěděla o plánovaných opravách a aby bylo možné je předem projednat s veřejností a zohlednit výsledky diskuze. V případě Kamenné čtvrti budeme vedle plánované rekonstrukce kanalizace přednostně žádat prověření stavu vodovodu, po jehož rekonstrukci volá např. i vaše sdružení, a následně celkovou obnovu vozovky a chodníku.

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

Situace s parkováním je limitovaná charakterem zástavby a rekreačním určením přilehlého lesoparku. Vzhledem k tomu, že komunikace v kamenné kolonii jsou účelovými komunikacemi, není možné zde v současné době zavést rezidentní parkování (návrh na změnu zákona leží ve Sněmovně). Protože parkování často znemožňuje svoz odpadu či jiné aktivity, bylo by za nás nejúčelnější vyznačit tam jízdní pás, který musí zůstat volný. A kdo se vejde s parkováním mimo něj, tak může. To je asi nejlevnější řešení. Záleží ale na obyvatelích Kamenky, zda by takové řešení chtěli.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

Městská část už dnes nabízí finanční podporu pro tento typ akcí, v programu máme navýšení prostředků pro kulturní akce sousedského charakteru. Samozřejmě se i rádi zúčastníme osobně.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního „kulturáku“ v Kamence který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení Filia která jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje). 

Situace nás mrzí, protože jsme přesvědčeni, že funkční komunita, jakou Kamenka je podobné zařízení se sálem potřebuje. Aby mohla situaci řešit MČ Brno-střed je třeba, aby byl dům nejprve svěřen do její péče (v současnosti je ve správě odboru správy majetku MMB). Poté může být zahájen dialog s Filií o změně nájemní smlouvy a v ideálním případě nalezením náhradních prostor. Myslíme si, že pro zařízení tohoto typu může být například lákavá nabídka alternativního místa s lepší dostupností MHD. Objekt by se potom uvolnil pro potřeby místní komunity. O tom, že je tento dům svěřen městu jsme s dozvěděli nedávno, můžeme tedy po volbách iniciovat svěření tohoto objektu městské části.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky, úpravu veřejné zeleně a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

Úprava komunikací průběžně probíhá, ad odpověď v bodě 1. Větší opravy by měly následovat pokud možno bezprostředně po provedení rekonstrukce infrastruktury a před prodejem pozemků majitelům. Stejně tak by mělo dojít k úpravě zanedbané zeleně. Za samozřejmost považujeme projednání změn s veřejností a zahrnutí podnětů od občanů do plánů městské části. Je zároveň třeba reflektovat, že na opravy účelových komunikací dostává městská část z rozpočtu města 4 mil korun ročně na celou městskou část, přičemž na kompletní rekonstrukci celé komunikací v celé Kamence by bylo třeba cca 50 mil.(odhad)

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

Kamenka představuje v rámci celého města jednu z posledních dělnických kolonií. Připomíná industriální minulost Brna a život těch, kteří jej vlastníma rukama utvářeli, aniž by výrazněji profitovali z vytvořených hodnot. Dnes představuje jeden z nejlepších případů funkčního sousedství a rozvinutého komunitního života na území městské části. Rádi bychom její charakter uchovali i pro další generace. Zástavba by neměla být dále zahušťována a měl by být zachován otevřený charakter čtvrti.