All posts by Marek Waldhans

Muž se v Brně zřítil ze srázu, se zraněním se doplazil do Kamenné čtvrti

Zraněný muž se po pádu s vypětím všech, centimetr po centimetru doplazil po břiše z lesa do Kamenné čtvrti. Trvalo přitom celé tři hodiny, než si muže všimli náhodní kolemjdoucí.

https://brnenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/15992-muz-se-v-brne-zritil-ze-srazu-se-zranenim-se-doplazil-do-kamenne-ctvrti.html?fbclid=IwAR3db1kPIbDVRocbnKSLpTE9FIfQla4DOX1E4R5Ddc4QZ9a3Q5ip1gXGTxM

Občanské fórum mělo vzor v Brně, bojovali v něm proti kolejím i radiále

Právě proti radiále vznikly občanské petice převážně od obyvatel postižených území už v srpnu 1988.

„Z Veslařské ulice, která měla být stavbou Pražské radiály nejvíc postižena, se petice rozšířila do města a dostala se do Kamenné čtvrti,“ vzpomíná Václav Čermák, jeden z dalších aktivistů následného Brněnského fóra, jak právě v „bohémské Kamence“ se věci ujala místní základní organizace Českého svazu ochránců přírody(ČSOP) vedená sochařem Vladimírem Matouškem.

Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/brnenske-forum-disidenti-komunismus-historie-30-let-svobody.A190218_458300_brno-zpravy_krut

Žít Brno – Gabriel Kurtis

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Změnila se komunikace města a přístup ke Kamenné kolonii. Dnes si velká část Brňanů uvědomuje nenahraditelnou hodnotu tohoto specifického území. Zlepšila se údržba komunikací v zimním období, včetně beden s posypovým materiálem a začalo se jednat o možnostech technické infrastruktury. Byla přesně vymezena zeleň spadající pod Veřejnou zeleň města Brna a zeleň spadající pod Odbor životního prostředí městské části.

V předchozích volbách jsme slibovali, že Kamenku “necháme být”. To především znamenalo, že se zasadíme o zachování stávajícího charakteru dělnické kolonie.

2.  Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

Budeme iniciovat prodej pozemků majitelům nemovitostí. Uvědomujeme si, že tento stav všem majitelům znepříjemňuje financování oprav a rekonstrukcí nemovitostí. Nemluvě o případném prodeji nemovitostí. Před tímto samotným krokem je potřeba vyřešit návaznost na statické zajištění svahů, odvodnění území.

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

Myslíme si, že by se celé území kamenné kolonie mělo řešit. Bylo již sice vytvořeno několik projektů investic do technické infrastruktury, ale nic se nestalo. Zřídíme pracovní skupinu ke Kamenné kolonii, kde budou i zástupci samotné Kamenky. Dohledáme všechny projekty, tak aby mohly být použity jako podklad celkového projektu Modernizace technické infrastruktury a veřejných ploch Kamenné kolonie. Ten by měl obsahovat vybudování, opravy sítí, odvod dešťové vody, zajištění podloží a svahů, ale také celkovou koncepci dopravy a komunikací. Projekt by měl sloužit především pro etapizaci možných prací. Jednou z našich priorit je prosazení brněnských stavebních předpisů, které se také budou věnovat inženýrským sítím a mohli by pomoci jednoduššímu budování inženýrských sítí v Kamence.

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

Pro Kamenku by měl vzniknout samostatný režim dopravy tak, aby byl zajištěn průjezd záchranných složek, svoz odpadů a zimní údržby a aby parkovací místa sloužila pouze obyvatelům kolonie. Ale také prověřit možnosti vybudování parkovišť pro obyvatele Kamenky u řeky a při komunikaci v horní části Kamenky.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

Již v tomto volebním období byl obecně kladný vztah k sousedským akcím v Kamence, jejich význam dlouho přerůstá samotnou Kamenku. Tyto akce budeme podporovat. Žádat o finanční podporu lze jak na městě tak na Brně-střed v rámci grantových řízení, pokud by se jednalo o akci pořádanou městskou částí, může městská část (spolu)financovat akce přímo.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního “kulturáku” v Kamence, který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení  Filia, které jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje).

V našem programu je vytvoření sítě komunitních společenských center, v nichž budou dostupné informace o sociálních, kulturních a dalších službách ve městě. Chceme, aby se tu lidé scházeli, seznamovali, a třeba si i vzájemně nabízeli pomoc – zkrátka aby se zde posilovaly dobré sousedské vztahy a lokální vazby. Do těchto komunitních center bychom rádi zařadili i “kulturák” v Kamence.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky, úpravu veřejné zeleně a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

V posledních letech se zlepšila zimní údržba. Místní komunikace by se měly v krátkém čase opravovat (v režimu účelových komunikací). Je třeba také řešit chodníky, které by mohly být s přispěním městské části budovány, jako komunitní projekt. Toto by také měl řešit projekt Modernizace společných prostor Kamenky.

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

“Necháme Kamenku být”, ale zahájíme odkupy pozemků a budeme řešit správu a modernizaci technické infrastruktury. Přáli bychom si, aby si Kamenka zachovala svůj originální ráz, a proto je důležité o všech změnách v území Kamenky důsledně diskutovat a postupovat s rozmyslem. Zřídíme osadní výbor Kamenky, který se stane oficiální spojkou městské části a obyvatel Kamenné kolonie.

S pozdravem

Ing.arch.Gabriel Kurtis
kandidát na starostu městské části Brno-střed za Žít Brno

email: gabriel@kurtis.cz gsm: +420 731 473 100

 

Zelení – Jasna Flamiková, Jiří Dufka a David Oplatek

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Zejména zlepšení úklidu a postupné opravy účelových komunikací.Od roku 2006 jsme zavedli pro Kamennou kolonii zimní úklid, který se zde před tím nedělal. V letním období je posílen úklid zaměstnanci z řad VPP

Co se týče oprav účelových komunikací, do těch bylo za poslední 3 roky nainvestováno téměř 3 mil. korun. Plošně proběhl projekt výměny černých popelnic za barevné, nebo ukončení údržby chodníků roundupem (nyní většina území MČ Brno-střed).

Že jste funkční komunita víme dlouho, opravdu jsme na vás ale byli hrdí, když jste se dokázali nahlas zastat a následně pomoci druhým a to i přes štvavou mediální kampaň.

2. Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

Po plánované rekonstrukci kanalizace by měly být pozemky nabídnuty k prodeji majitelům domů. Pokud o ně neprojeví zájem, měly by zůstat v majetku města.

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

Jednotlivé sítě spravují městské firmy s vlastním plánem oprav a rekonstrukcí, které nepodléhají úřadu městské části. Navrhujeme proto na celoměstské úrovni obnovení pozice koordinátora městské výstavby, aby se městská část včas dozvěděla o plánovaných opravách a aby bylo možné je předem projednat s veřejností a zohlednit výsledky diskuze. V případě Kamenné čtvrti budeme vedle plánované rekonstrukce kanalizace přednostně žádat prověření stavu vodovodu, po jehož rekonstrukci volá např. i vaše sdružení, a následně celkovou obnovu vozovky a chodníku.

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

Situace s parkováním je limitovaná charakterem zástavby a rekreačním určením přilehlého lesoparku. Vzhledem k tomu, že komunikace v kamenné kolonii jsou účelovými komunikacemi, není možné zde v současné době zavést rezidentní parkování (návrh na změnu zákona leží ve Sněmovně). Protože parkování často znemožňuje svoz odpadu či jiné aktivity, bylo by za nás nejúčelnější vyznačit tam jízdní pás, který musí zůstat volný. A kdo se vejde s parkováním mimo něj, tak může. To je asi nejlevnější řešení. Záleží ale na obyvatelích Kamenky, zda by takové řešení chtěli.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

Městská část už dnes nabízí finanční podporu pro tento typ akcí, v programu máme navýšení prostředků pro kulturní akce sousedského charakteru. Samozřejmě se i rádi zúčastníme osobně.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního „kulturáku“ v Kamence který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení Filia která jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje). 

Situace nás mrzí, protože jsme přesvědčeni, že funkční komunita, jakou Kamenka je podobné zařízení se sálem potřebuje. Aby mohla situaci řešit MČ Brno-střed je třeba, aby byl dům nejprve svěřen do její péče (v současnosti je ve správě odboru správy majetku MMB). Poté může být zahájen dialog s Filií o změně nájemní smlouvy a v ideálním případě nalezením náhradních prostor. Myslíme si, že pro zařízení tohoto typu může být například lákavá nabídka alternativního místa s lepší dostupností MHD. Objekt by se potom uvolnil pro potřeby místní komunity. O tom, že je tento dům svěřen městu jsme s dozvěděli nedávno, můžeme tedy po volbách iniciovat svěření tohoto objektu městské části.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky, úpravu veřejné zeleně a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

Úprava komunikací průběžně probíhá, ad odpověď v bodě 1. Větší opravy by měly následovat pokud možno bezprostředně po provedení rekonstrukce infrastruktury a před prodejem pozemků majitelům. Stejně tak by mělo dojít k úpravě zanedbané zeleně. Za samozřejmost považujeme projednání změn s veřejností a zahrnutí podnětů od občanů do plánů městské části. Je zároveň třeba reflektovat, že na opravy účelových komunikací dostává městská část z rozpočtu města 4 mil korun ročně na celou městskou část, přičemž na kompletní rekonstrukci celé komunikací v celé Kamence by bylo třeba cca 50 mil.(odhad)

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

Kamenka představuje v rámci celého města jednu z posledních dělnických kolonií. Připomíná industriální minulost Brna a život těch, kteří jej vlastníma rukama utvářeli, aniž by výrazněji profitovali z vytvořených hodnot. Dnes představuje jeden z nejlepších případů funkčního sousedství a rozvinutého komunitního života na území městské části. Rádi bychom její charakter uchovali i pro další generace. Zástavba by neměla být dále zahušťována a měl by být zachován otevřený charakter čtvrti.

Piráti – Kateřina Mléčková a Patrik Doležal

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Piráti: Dle informací místních se zlepšil stav silnic v kolonii.

2. Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

P: Tato situace není přínosem ani pro jednu ze zúčastněných stran. Navrhovali bychom tedy, aby byly pozemky majitelům nemovitostí odprodány za průměrnou tržní cenu, nebo v odůvodněných případech, jak to v Kamenné kolonii předpokládáme, za maximálně o třetinu sníženou cenu.

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

P: Se situací nejsme bohužel seznámeni do detailů. Od místních obyvatel  máme informaci, že tzv. “horní část Kamenné kolonie” potřebuje novou kanalizaci. Město by v Kamence mělo investovat jako všude jinde, až k hranicím těch odkoupených pozemků.

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

P: Charakter a atmosféru místa z velké části způsobuje právě nemožnost parkování. Nejen, že je to neřešitelné (stejně jako v jiných historických lokalitách), ale každá změna by lokalitu v podstatě znehodnotila. Variantou může být zbudování podzemních garáží v dostupné vzdálenosti. Poloha Kamenky přímo vybízí k tomu pohybovat se na místě kolmo (dobrá dostupnost na cyklostezku). Cyklo dopravu je ovšem nutné také revidovat, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pro cyklisty na stezce.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

P: Rozhodně ano. Kamenka je ojedinělým kulturním hubem, který si zaslouží podporu města. Obě zmiňované akce – Hody i Kamenka Open – se stali součástí místní tradice, prostor by měl být otevřen i dalším akcím. Ohledně možností podpory ze strany města bychom se rádi zeptali místních obyvatel, jaká forma podpory by pro ně byla zajímavá.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního “kulturáku” v Kamence který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení Filia která jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje).  

P: Mediací města mezi z.s. Kaménka a Filií by mělo dojít ke shodě o budoucím využívání kulturního domu a následně k úpravě smlouvy o pronájmu.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky, úpravu veřejné zeleně a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

P: Jako všude jinde na Brně – střed s přihlédnutím k památkové a designové hodnotě. Nebudeme chtít rozkopat komunikace několikrát za sebou, proto by měla oprava následovat až po opravě inženýrských sítí, ale okamžitě po ní.

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

P: Líbí se nám kolorit a společenská aktivita místních. Je nutné zamezit případným developerským choutkám. Uvědomujeme si unikátní charakter místa, který je třeba zachovat; tudíž bychom na novou výstavbu bych dali stopku.

Za Piráty odpovědi zpracovali a Kaménce přejí pěknou budoucnost

Kateřina Mléčková a Patrik Doležal

Ano 2011 – Martin Landa

 1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).
  Vzhledem k tomu, jak citlive je klima uvnitr Kamenky, je nove vedeni a postup Stavebniho uradu mestke casti konecne nestranny organ, ktery meri vsem stejne. Dale je resen kompletne povrch cest uvnitr Kamenky, coz je zatim oprava nove sverenych ucelovych komunikace v nebyvalem meritku. Na popud obyvatel Kamenky se rovnez resi pravidelny uklid jak rucne, tak strojove. Podarilo se zmenit zadani letiteho projektu na rozvod vody a kanalizace. BVaK pracuje na aktualizci stareho projektu a na jeho rozdeleni do jednotlivych etap tak, aby bylo mozne s projektem pohnout a necekat na sanaci nestabilniho svahu, kterou opakovane urgujeme na magistratu. Aktualne se proveruje moznost ziskani dotace na uvedenou sanaci.
 2. Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.
  Rad zopakuji odpoved z besed, ci z individualnich dotazu – nedava smysl neprodat pozemky pod nemovitostmi, ktere mestu nepatri. Zejmena u tech zkolaudovanych. Spolu s nekterymi obyvateli Kamenky ted sleduji cestu jejich zadosti samospravou. Na mestske casti Brno-stred neni usneseni, ktere by tomuto postupu branilo, naopak s timto postupem souhlasi. Pred temer 2 lety padla i cenova mapa, ktera dokonce cenove srovnavala na stejnou uroven zasitovany pozemek na Videnske a v Kamence. To branilo uvazovat o jine cene za pozemek, nez byla uvedena v mape. Nyni tuto cenu urci odhadce podle konkretnich podminek.
 3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.
  Z podkladu vyplyva, ze site jsou v Kamence v podobne bidnem stavu jako v nekterych jinych castech mesta a doufam, ze BVaK brzy nahradi letita vedeni. Dovedeni kanalizace do horni Kamenky je zrejme podminenou sanaci svahu, nicmene v dolni Kamence je mozne zavest a rozsirit pocet pripojnych mist na maximum uz nyni.
 4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.
  Zmenseni mnoziny aut, ktera chteji v Kamence zaparkovat, nabizi rezidentni parkovani. Sirku ulic, ani jednoduche reseni, ktere organizaci dopravy zpristupni nova mista a nenarazi na legislativu zatim nevidim. Jednotliva reseni ale vyplynou pri priprave projektu rezidentniho parkovani pro Kamenku.
 5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.
  Samozrejme kulturni, sportovni a jine akce radnice podporuje a to nove na zaklade grantoveho systemu, ktery je transparentni a nediskriminacni a je uveden na strankach Brno-stred.cz. Je prioritou radnice podporovat nezrizovanou kulturu. Navzdory vyznamu akci, poctu ucastniku a k tradici nedokazu ale s cistym svedomim prohlasit, ze bych akce v Kamence chtel podporovat jinak (vice), nez v jinem koute nasi mestske casti. Prave proto jsme zavedli grantovy system. V pripade zajmu je mozne iniciovat udeleni poradatelske vyjimky na vecerni hodiny a zaneseni techto tradicnich akci do vyjimek ve vyhlasce, kdy je mozne konzumovat alkohol.
 6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního “kulturáku” v Kamence který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení Filia která jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje).
  Protoze situaci neuspesne resim, tak mam k tematu informace z prvni ruky. Nejen ze se nam nepodarilo najit vhodne alternativni prostory pro Filii, ale take se nepodarilo zrekonstruovat pro podobne vyuziti dum na Kamenne 42. Bohuzel ve sve sprave aktualne nema mestska cast vhodny prostor pro Filii, coz se doufam drive, ci pozdeji zmeni.
 7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky, úpravu veřejné zeleně a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.
  Silnice po oprave povrchu jsou myslim v uspokojivem stavu. Zima uroven oprav proveri. Na oprave zbyvajicich povrchu se pracuje a bude dokoncena podle pocasi nejpozdeji do dubna 2019. Jednotlive individualni pozadavky vzesle z besedy byly do projektu zahrnuty. Uprava zelene ve sprave mesta je standardni. Bohuzel jsem zaznamenal laxni pristup k nekterym mistum, nicmene diky vasim aktivnim sousedum se dari okamzite zjednat napravu. At uz se jedna o opravu, uklid, nebo seceni louky.
 8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.
  Kamenka je jednou z velmi vyraznych lokalit a do hodnoceni mi zasahuji mnohe nostalgicke prihody z detstvi. Moje predstavy mi ale bouraji svedectvi o aktualnim stavu, kde se bojim toho, ze se Kamenka pomalu stava mistem, kde si lze koupit, nebo pronajmout styl zivota, ktery se z Kamenky v tomto dusledku pomalu vytraci. Nenapada mne, jak kouzlo Kamenky zachovat a zaroven poskytnout obyvatelum stejnou uroven sluzeb, jako v jinych ctvrtich v ramci mestske casti. Odvahu podnikat cokoliv v tomto smeru mi dava jen projednani techto kroku primo s vami. Jen vy vite nejlepe co Kamenka potrebuje. Necitlive zasahy by byly nevratne.

ČSSD – Tomáš Řepa

1. Co se v minulých obdobích v Kamence změnilo k lepšímu a co považujete za úspěch (nejen z vaší strany).

Povedlo se opravit příjezdovou cestu směrem od ulice Kamenná a zlepšil se úklid, pokrok v ostatních oblastech je však nedostatečný. Ani lepší komunikace s některými představiteli radnice na tom nic nezměnila. Komentoval jsem to i ve svém velmi kritickém článku ve zpravodaji městské části Brno-střed v letošním roce na jaře.

2. Jak se stavíte k situaci obyvatel, kteří mají dům na pozemku města a mají zájem pozemek odkoupit. Jakým způsobem navrhujete situaci řešit a jak byste o prodeji pozemků případně hlasovali v radě/zastupitelstvu.

Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a nedůstojný pro všechny zúčastněné. Navíc je to něco, s čím se ani běžně v těchto zeměpisných šířkách nesetkáváme, o žádném podobném případě jsem ani nikdy neslyšel. Situace se musí vyřešit co nejdříve ve prospěch lidí, kteří na pozemcích mají svou nemovitost, tedy jednoznačně odkupem. V jakémkoliv hlasování, kterého bych se účastnil, bych také takovým způsobem hlasoval. Přešlapování na místě už bylo dost!

3. Jak hodnotíte situaci v Kamenné kolonii ohledně inženýrských sítí – voda, kanalizace a plyn a jaké navrhujete řešení.

Z pozice města musí být investovány daleko významnější prostředky než doposud, už jen měřáky (vodoměry) pro několik partají zároveň jsou něco, s čím se musí bojovat. Není jediný důvod dotovat vyšší spotřebu někoho jiného. Vím, že inženýrské sítě jsou v tomto prostoru nejčastěji z 50. let a někde dokonce úplná dokončená moderní kanalizace chybí doposud. Město musí zařadit tyto investiční akce mezi prioritní, Kamenná kolonie si to rozhodně zaslouží!

4. Jak se díváte na situaci v Kamenné kolonii ohledně parkování a jaké řešení navrhujete.

Zbudování parkoviště na katastrálním území Štýřice, zavedení formy rezidentního parkování v této lokalitě zohledňující potřeby místních rezidentů, nerezidentů i pouhých návštěvníků tak, aby byla zachována kvalita život pro všechny zúčastněné.

5. Chcete podpořit kulturní akce v Kamenné kolonii (například Hody nebo Kamenka Open) a pokud ano, jak.

Jednoznačná podpora těchto aktivit a to jak z pozice radnice Brno-střed, tak i magistrátu města Brna, který zejména tyto akce může podpořit finančně i na základě žádostí o dotace v kulturní oblasti.

6. Jak hodnotíte situaci kolem nefunkčního “kulturáku” v Kamence který je v majetku města a neumožňuje obyvatelům prakticky žádné využití (má ho v nájmu sdružení Filia která jej využívá minimálně a jeho zapůjčení pro komunitní účely prakticky znemožňuje).

Domluva se spolkem Filia na větším otevření a vytížení kulturního domu. Vím, že se uvažovalo i o nějaké možné směně objektů, kdy by se Filia do budoucna mohla přesunout jinam. Já však stále věřím, že by bylo možné dojít k rozumné dohodě mezi občany a sdružením Filia. Radnice Brno-střed by měla sloužit jako prostředník v řešení situace.

7. Jak hodnotíte situaci místních komunikací – silnice a chodníky a jak hodláte situaci řešit. Lze dle Vás vyřešit i stav chodníků v oblasti, a pokud ano, jak.

Po opravě komunikace navazující z ulice Kamenná by měly navázat další investice do infrastruktury přímo v Kamenné kolonii, která je leckde plná nebezpečných nástrah. Malé úzké chodníčky vedoucí k jednotlivým domům bych klidně zachoval, jen bych zkontroloval jejich funkčnost a opravil místa, kde je dlažba v nevyhovujícím stavu.

8. Jak hodnotíte dlouhodobě Kamenku a jak si představujete její budoucnost.

Kamenná kolonie – Kamenka je pro mě místo, kde mám plno přátel a rád tam chodím na pivo např. do Duck baru. Je to zároveň místo dobře dokumentující dynamickou průmyslovou minulost města Brna v období první republiky, kdy se zde začali usazovat chudí dělníci z blízkých cihelen. Kamenná kolonie si i díky omezenému prostoru zachovala jedinečný ráz a má neopakovatelný genius loci. Věřím, že si svoji výjimečnost zachová a že ji čeká ještě mnoho dalších generací rázovitých lidí. Pro její rozvoj však musíme udělat jako politici mnohem více! Těším se na další práci pro Vás a pokud mi vyjádříte důvěru (i když jen preferenčním hlasem), tak vyvinu maximální úsilí, aby se věci začaly hýbat. Na kandidátní listině ČSSD jsem sice až na 17. místě, ale věřím, že práce pro lidi se nikdy neztratí a komunální politika je výhradně služba lidem, vznosné ideje trochu ustupují do pozadí, primární má být adresná pomoc. Stejně jako na stránkách zpravodaje Brno-střed, kde jsem zvedal různá témata včetně apelu na řešení nedůstojného stavu v Kamenné kolonii v celé řadě oblastí a mělo to smysl, tak Vám nabízím svoji tvrdohlavost v boji za správnou věc i v budoucnu. Je jen na Vás, jak svých 45 hlasů v komunálních volbách na městské části Brno-střed využijete. Velice Vám děkuji už jen za ty předchozí 4 roky možnosti učit se, jak měnit svět kolem sebe k lepšímu v pozici komunálního zastupitele, Váš říjnový verdikt přijmu s pokorou.

S pozdravem Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.
V případě zájmu se neváhejte na mě obrátit na mail tomrepa@seznam.cz.

 

ŽALOBA NA POMOC V NOUZI

Od tramvajové zastávky u Nemocnice Milosrdných bratří se sem jde deset minut do kopečka. Ráz města se nahoře změní, ulice Červený kopec otevírá vstup do úhledné oblasti s vilami a rodinnými domky, kolonií zahrádek a s výhledem na Brno. Bydlet tu znamená žít na dobré adrese, kde se sousedé navzájem znají a kam autem zajede jen ten, kdo míří právě sem.

O svátečním květnovém úterý se do zpěvu ptáků ozývá smích skupinky dětí a ženský hlas vydávající děcku povel v romštině. Hlasy se linou ze zahrady oploceného areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných, kde už pátý den žije v provizorním a narychlo zařízeném ubytování osm rodin. Musely se odstěhovat z náhle zrušené ubytovny a město těch 26 dětí a 18 dospělých dočasně umístilo do svého prázdného objektu právě sem.

Vpustit domluvenou návštěvu dovnitř mezi tři cihlové pavilony z 19. století přichází k bráně pracovník ostrahy, zdraví se u toho s policejní hlídkou, která přišla na obhlídku. „Kontrolují nás, aby se nás ti venku nebáli,“ směje se na zahradě bývalé léčebny Igor Polák, který tu získal střechu nad hlavou i pro svou ženu a tři děti, a ukazuje na ostrahu a strážníky.

Zdroj: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/20/zaloba-na-pomoc-v-nouzi?issueId=100313

DLUH VŮČI KAMENNÉ KOLONII

Ve zpravodaji Brno-střed si všimla opozice Kmenky. A je před volbami, tak stojí za to sdílet.

V tomto článku bych se chtěl věnovat neradostné situaci, která je součástí životů lidí obývajících jinak velmi zajímavé a rázovité místo v naší městské části
Brno-střed.
Jedná se o Kamennou kolonii, která si zachovala svůj nezaměnitelný půvab, její obyvatelé a jejich potřeby si po desítkách let ignorace rozhodně zaslouží více pozornosti! Na základě informací od  dejších obyvatel bych tedy chtěl shrnout některé zásadní nedostatky, které jejich život provázejí.

Zásadní pro potřeby obyvatel je rekonstrukce hlavní komunikace procházející Kamennou kolonií. A to zejména v dolní části. Zdejší množství výmolů a jam by ocenili možná tak tankisté při vojenském cvičení, běžní občané v civilním režimu jistě nikoliv. Komunikace se navíc nadále deformuje,
rekonstrukce tedy musí být komplexní. Na komunikace navazuje další potíž v Kamenné kolonii a tou je parkování. Obyvatelé by zde ocenili režim rezidentního parkování alespoň v tom smyslu, že by byla označena místa pro rezidenty – pro nerezidenty, návštěvníky a kohokoliv dalšího by mělo být zbudováno parkoviště na pozemcích konkrétních parcel pod katastrálním územím Štýřice. Když se nemalé prostředky nachází na jinak bohulibé projekty jako je plánované osvětlení blízké cyklostezky až k Anthroposu, tak se nabízí otázka, proč by měl být zásadní problém nalézt obdobné
prostředky v nejbližších letech také u řešení parkování občanů Kamenné kolonie.

Kapitola sama pro sebe je dále vodovodní síť, vodovodní přípojky jsou v tristním stavu, většina ještě z padesátých let. 1 přípojka na dům s 1 vodoměrem, jak je tomu v civilizované společnosti jinak běžné, jsou zde jen zbož ným přáním. Zaplatit si pouze za vlastní spotřebu je myslím docela spravedlivý princip, na tento výdobytek zde občané však stále čekají. Projekt nových vodovodních přípojek si občané sami zaplatili a je při – praven, k jeho realizaci zatím nikdy nedošlo. Pravidelný úklid v Kamenné kolonii se postupně zlepšuje, alespoň zde k jistému pokroku postupně dochází.

Alfa a omega trápení občanů žijících v Kamenné kolonii jsou zejména možnosti odkupu pozemků, na kterých stojí domy těchto obyvatel, od města Brna. Stávající situace není podle mého názoru výhodná pro nikoho a připomíná středověk. Jedná se o politické rozhodnutí a věřím, že budoucí vedení městské části i města může konečně tuto patálii ukončit a tento gordický uzel rozetnout. Poslední zásadní připomínky směřují k užívání místního „kulturního domu“, který je doposud využíván jen sporadicky a dal by se časově smysluplně vytížit mnohem více. Občané, kteří zde žijí, by to jistě ocenili. Rád bych závěrem již všem občanům naší městské části vzkázal, že jen jejich hlasy v komunálních volbách mohou přinést změnu!

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. 
zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

Návštěva starosty v Kamence

Kamenka 22. března 2018 (kam) – Zhodnocení aktuálních úkolů bytových, stavedně technických a podmínek funkcionářů pro jejich zabezpečování v etapě komplexní přestavby společnosti bylo cílem aktivu vybraných funkcionářů Kamenky se starostou Martinem Landou, který se uskutečnil 22. března  v Kamence. Jeho pořadatelem byl pan starosta.

Jednání se zabývalo postavením i aktivitou při plnění hospodářských úkolů, při rozvoji pracovní a společenské iniciativy a hospodářské soutěže, politickovýchovné práce, kulturně-výchovné činnosti i v sociální oblasti. Ve všech třech odvětvích činnosti je zapojeno 44,5 procenta funkcionářů v různých funkcích.

V této souvislosti vytyčilo toto jednání předních funkcionářů  hlavní úkoly a směry činnosti. Jedná se především o aktivizaci při zabezpečování hospodářských úkolů, a poznávání a prosazování oprávněných potřeb a zájmů všech. Současně s tím je vhodné podporovat neformální rozvoj aktivity v organizacích i v místech jejich působnosti, zejména při plnění volebních programů strany i při tvorbě a ochraně životního prostředí. Zvýrazněn je rovněž podíl na realizaci sociální politiky, zvláště při vytváření vhodných pracovních a životních podmínek rodin, při výchově mladé generace a péči o staré a invalidní občany.